Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met opgebouwd pensioen na de scheiding?

De hoofdregel bij de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding is dat de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, tussen ex-echtgenoten wordt verdeeld. Op deze wet bestaat om verschillende redenen kritiek. Daarom komt er een nieuwe wet: de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding. Deze wet zou ingaan op 1 juli 2022, maar de invoering is uitgesteld.

De reden voor dit uitstel is, dat er nu een wijziging van het gehele pensioenstelsel op stapel staat.
Wat gaat er veranderen in de nieuwe wet?

De huidige Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding

Onder de huidige Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding is de hoofdregel dat de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, tussen ex-echtgenoten wordt verdeeld, ook wel pensioenverevening genoemd. Ex- echtgenoten kunnen hierover andere afspraken maken. Zij kunnen bijvoorbeeld kiezen voor verevening in een andere verhouding, zij kunnen afzien van het door de andere echtgenoot opgebouwde ouderdomspensioen of zij kunnen zij kiezen voor conversie, als de pensioenuitvoerder daaraan meewerkt. Binnen twee jaar na echtscheiding moet aan de pensioenuitvoerder doorgegeven worden of wordt afgeweken van de standaardregel.

Wat is conversie?

Wat betekent conversie? Letterlijk betekent het “omzetting”. Conversie van pensioenen betekent dat een deel van het ouderdomspensioen van de ene ex-echtgenoot samen met het nabestaandenpensioen (“bijzonder partnerpensioen” genaamd) definitief wordt omgezet in een eigen ouderdomspensioen voor de andere ex-echtgenoot. Daardoor wordt de pensioenband tussen ex-echtgenoten verbroken. Voor de uitkering van uw ouderdomspensioen bent u na conversie dus niet meer afhankelijk van het moment waarop uw ex-echtgenoot met pensioen gaat. Conversie kan nadelig zijn omdat bij overlijden van een voormalig partner geen recht op het afgestane deel van het nabestaandenpensioen meer bestaat. Omdat definitief afstand wordt gedaan van een deel van het ouderdomspensioen, kan dit bij overlijden van een ex-echtgenoot niet terugkomen bij degene die dit heeft opgebouwd.

Nieuwe wet in 2027

Op de huidige wet waarbij verevening de hoofdregel is, bestaat kritiek. Men vindt standaardverevening niet meer van deze tijd, er zijn geen uniforme rekenregels, men vindt het bijvoorbeeld bezwaarlijk om binnen twee jaar na echtscheiding de pensioenuitvoerders te moeten informeren, et cetera. Naar verwachting wordt de huidige wet in 2027 gewijzigd naar de zogenaamde Wet Pensioenverdeling bij Scheiding.

Wat verandert er in de nieuwe wet?

Conversie wordt de standaardregel. De helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde bijzonder partnerpensioen (nabestaandenpensioen) wordt samengevoegd met de helft van de tijdens het huwelijk opgebouwde rechten op ouderdomspensioen. Bijzonder partnerpensioen waarop aanspraak kan worden gemaakt, wordt onder de nieuwe wet dus beperkt tot de helft van hetgeen in de huwelijkse periode is opgebouwd. De conversie wordt automatisch verwerkt. Het is onder de nieuwe wet dus niet meer nodig om nog een echtscheidingsformulier in te sturen naar de pensioenuitvoerder. De mogelijkheid van verevening vervalt.

Het uitgangspunt verandert dus, maar ook onder de nieuwe wet is het mogelijk om in overleg afwijkende afspraken te maken. Wilt u samen afwijken van de nieuwe standaardregel? Dan moet u dat in principe binnen zes maanden na inschrijving van de echtscheiding aan de pensioenuitvoerder doorgeven. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de verdelingsgerechtigde verzoekt om het bijzonder partnerpensioen niet te converteren, zodat die aanspraak in stand wordt gehouden. Ook kan worden afgezien van conversie zodat ieder de door hem / haar opgebouwde pensioenen behoudt, of is een afwijkende verdelingsperiode of afwijkend verdelingspercentage mogelijk.

Als u vragen heeft over de nieuwe wet, laat u daarover dan informeren door een gespecialiseerde pensioendeskundige.

Kun je scheiden zonder advocaat?

Bijna! Een advocaat is enkel nodig om uw identiteit de verifiëren en om de processtukken te toetsen op juistheid. Ook zal de advocaat de processtukken indienen bij de rechtbank. Voordat de stukken door één van onze gespecialiseerde Personen- en familierechtadvocaten (aangesloten bij de vFAS) worden ingediend bij de rechtbank, zal er een persoonlijk gesprek met deze advocaat plaatsvinden. Bij online scheiden gebeurt dit altijd.

Door het inschakelen van Snel Samen Scheiden kun je de inmenging van een advocaat zoveel als mogelijk beperken. Onze zeer ervaren juristen en mediators kunnen je helpen bij het maken en vastleggen van juridische afspraken. Ook in dit geval hoeft de Personen- en familierechtadvocaat alleen nog maar het verzoek tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank, de processtukken inhoudelijk te toetsen, je identiteit te verifiëren en de processtukken in te dienen bij de rechtbank.

Helemaal scheiden zonder advocaat is dus niet mogelijk. Wel ligt er een wetsvoorstel gereed om dit in de toekomst mogelijk te maken.

Kun je gratis scheiden?

Het antwoord is nee! Je kunt nooit gratis scheiden. Dit zijn verkooptrucjes.

Je moet namelijk altijd griffierechten te betalen. Griffierechten (onbelaste verschotten) zijn de kosten die je moet betalen aan de rechtbank bij de start van je echtscheidingsprocedure. De hoogte van de griffierechten varieert. Welk bedrag je aan griffierecht betaalt, hangt af van de zaak zelf, je inkomen en of je een particulier of onderneming bent. Gratis scheiden bestaat dus niet!

Soms is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een reguliere toevoeging. Dit wordt mogelijk gemaakt door gesubsidieerde rechtshulp van de overheid. Dit gaat via de Raad voor Rechtsbijstand. De Nederlandse overheid vindt dat iedereen recht heeft op rechtsbijstand, dus ook bij een echtscheiding. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Als particulier kun je niet zelf de rechtsbijstand aanvragen. Een advocaat of mediator kan dit voor je doen.

Let op! Advocaten zullen aangeven dat je in aanmerking komt voor een toevoeging. Als aan het eind van de procedure blijkt dat je teveel vermogen hebt, dan wordt de toevoeging alsnog ingetrokken en kun je alsnog alle kosten aan de advocaat betalen! 

Snel Samen Scheiden werkt niet op basis van reguliere toevoegingen/gesubsidieerde rechtsbijstand.

Is scheiden met een advocaat beter dan met een mediator?

Ja en nee, maar in de meeste gevallen niet!

Neem je allebei een eigen advocaat, dan kom je lijnrecht tegenover elkaar te staan. Een advocaat komt namelijk op voor de belangen van zijn eigen cliënt. Een advocaat is opgeleid om te procederen. Is er geen conflict, dan zorgt de advocaat ervoor om een conflict te creëren. Op deze wijze kan de advocaat meer uren schrijven. Dit leidt ertoe dat je eigen vermogen daalt en dat aan het eind van het echtscheidingsproces je portemonnee nagenoeg leeg zal zijn.

Hoe kwaad je ook bent op de ander. Het is belangrijk dat je erin slaagt om de zaken zo te regelen dat je uiteindelijk allebei op een zo goed mogelijke manier met je leven verder kunt zonder al teveel kosten. Een gespecialiseerde familierechtmediator of een Scheidingsdeskundige helpt je daarmee.

De kosten voor een mediator of Scheidingsdeskundige zijn veel lager.

Hoe lang moet je partneralimentatie betalen?

De duur van de partneralimentatie hangt samen met de duur van het huwelijk:

Huwelijk korter dan 5 jaar: alimentatieduur is gelijk aan de duur van het huwelijk

Huwelijk langer dan 5 jaar: alimentatieduur is maximaal 10 jaar

De partneralimentatie kan in sommige gevallen echter eerder beëindigd worden. Als de ontvangende partner (de alimentatiegerechtigde) bijvoorbeeld zelf voldoende inkomsten heeft om rond te komen of opnieuw gaat samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aan gaat. Als ontvangende partner moet je dan wel kunnen aantonen dat dit het geval is en dat er reden is om geen alimentatie meer te hoeven betalen in de toekomst.

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet Herziening Partneralimentatie in werking getreden. De partneralimentatieduur wordt dan in sommige gevallen verkort van 12 naar 5 jaar.

Is een flitsscheiding nog mogelijk?

Het antwoord is nee. Per 1 maart 2009 is een flitsscheiding niet meer mogelijk.

Online scheiden is het nieuwe flitsscheiden!

Wil je snel scheiden, dan kan dit door online te scheiden. In je eigen tijd en tempo maak je samen met je ex-partner afspraken over onder andere de woning, de verdeling van de inboedel, de verdeling van het pensioen, de hoogte van de alimentatie, de splitsing van bankrekeningen, de omgangsregeling met de kinderen, etc. Online scheiden is een flitsscheiding, maar dan op een nieuwe manier.

Snel Samen Scheiden biedt online pakketten aan, waarbij je tijdens het proces volledig ontzorgd wordt. Het opstellen van juridische documenten hoef je zelf niet te doen. Je hoeft enkel gegevens aan te leveren. Die gegevens zijn wij nodig voor het opstellen van een convenant, een ouderschapsplan en een alimentatieberekening. Wij zorgen ervoor dat de door ons opgestelde juridische documenten met wederzijdse instemming worden ingediend bij de rechtbank, zodat de rechtbank de scheiding zo snel mogelijk zal uitspreken. Wij zorgen er ook voor dat de echtscheidingsbeschikking vervolgens wordt ingeschreven bij de gemeente. Op deze wijze kan een scheiding al binnen 3 weken definitief afgewikkeld zijn.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om te bekijken welk pakket het beste bij je past.

Mogen kinderen vanaf 12 jaar zelf beslissen bij welke ouder ze gaan wonen?

Nee. Veel mensen denken dat, maar het is een hardnekkig misverstand! Een kind van 12 mag zelf niet kiezen waar ze gaan wonen na de scheiding. Tot het moment dat het kind de 18 jarige leeftijd heeft bereikt beslissen de ouders samen waar de kinderen gaan wonen.

Het misverstand zit in het feit dat de rechtbank kinderen van 12 jaar en ouder kan oproepen om gehoord te worden door de kinderrechter over de vraag hoe de kinderen over hun woonsituatie en de omgang denken. De kinderen worden door de rechtbank opgeroepen als de ouders er in onderling overleg niet uit komen. Dit betekent niet dat de kinderen zelf mogen kiezen waar zij na de scheiding gaan wonen. Ze hebben enkel een stem in de procedure. Net als de mening van het kind wordt ook de mening van de ouders getoetst. Het is de rechtbank die uiteindelijk beslist.

Als je in onderling overleg met je partner middels de tussenkomst van een mediator of Scheidingsdeskundige gaat scheiden, dan wordt uitgebreid stil gestaan bij de vraag waar de kinderen gaan wonen en hoe de omgangsregeling eruit zal komen te zien. Kinderen mogen uiteraard hun mening geven, maar uiteindelijk beslissen de ouders bij wie de kinderen zullen gaan wonen.

Op de vraag waar de kinderen na de scheiding zullen gaan wonen spelen praktische factoren een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan school. Staat deze in de nabijheid van de oude woning. Ook moet worden gekeken naar de beschikbaarheid van een ouder na schooltijd.

Wat is kindgebonden budget?

Kindgebonden budget is naast de kinderbijslag een extra tegemoetkoming in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Om Kindgebonden budget te ontvangen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar
 • Je krijgt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Je inkomen is niet te hoog
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • Je vermogen is niet te hoog

Kindgebonden budget ontvang je maandelijks van de Belastingdienst. Kijk gerust eens onder het kopje Toeslagen op de website van de Belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen

Wanneer krijg je huurtoeslag?

Wil je in aanmerking te komen voor Huurtoeslag, dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent 18 jaar of ouder
 • De huur is niet te hoog
 • Je huurt een zelfstandige woonruimte
 • Je inkomen (en dat van je toeslagpartner en medebewoners) is niet te hoog
 • Je vermogen (en dat van je toeslagpartner en medebewoners) is niet te hoog
 • Je bent woonachtig in Nederland
 • Je staat bij de gemeente ingeschreven op het woonadres
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning
 • Je hebt een huurcontract getekend
 • Je betaalt de huur en je kunt dit aantonen met bankafschriften

De Huurtoeslag gaat in per de eerste dag van elke maand. Sta je op de 1e dag van de maand nog niet ingeschreven bij de gemeente, dan gaat de huurtoeslag pas de volgende maand in.

Kijk voor het aanvragen van Huurtoeslag gerust eens op de website van de Belastingdienst https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen

Wanneer eindigt het fiscaal partnerschap?

Het fiscaal partnerschap eindigt als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

 • Het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is ontbonden
 • Je staat niet meer op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente

Bij de beëindiging van een samenlevingsovereenkomst geldt dat het fiscaal partnerschap eindigt op het moment dat je niet meer op hetzelfde adres bent ingeschreven bij de gemeente.

Wat is birdnesting?

Birdnesting is een vorm van co-ouderschap, waarbij de ouders van huis wisselen in plaats van de kinderen. De kinderen blijven in dit geval in de ouderlijke woning en de ouders gaan om beurten uit huis. Naast de ouderlijke woning hebben beide ouders nog een andere woning.

Bij birdnesting worden de kinderen niet heen en weer gesleept. De ouderlijke woning is de basis voor de kinderen. Dat geeft veel rust en stabiliteit. De kinderen blijven in hun vertrouwde omgeving en één van de ouders is altijd aanwezig.

Birdnesting zorgt voor extra kosten. De ouderlijke woning moet betaald worden alsook de andere woningen.

Wie ontvangt de kinderbijslag na de scheiding?

De ouder bij wie de kinderen wonen (lees: bij de ouder bij wie het kind/de kinderen het hoofdverblijf heeft/hebben), ontvangt de kinderbijslag van de SVB (Sociale Verzekeringsbank). De ouder waar de kinderen het hoofdverblijf hebben maakt namelijk de meeste kosten met betrekking tot de kinderen.

Als je hebt gekozen voor co-ouderschap, kun je dit aangeven bij de SVB. De SVB zorgt er dan voor dat beide ouders de helft van de kinderbijslag  gestort krijgen. Bij co-ouderschap wordt in veel gevallen een zogeheten ‘kinderrekening’ gehanteerd. Je kunt de SVB vragen om de kinderbijslag te storten op deze kinderrekening.

Welke kosten van de scheiding zijn aftrekbaar bij de Belastingdienst?

Degene die partneralimentatie betaalt, kan de kosten opvoeren bij de Belastingdienst. Niet aftrekbaar zijn de kosten voor een advocaat, een mediator, een notaris, griffiekosten en betaalde kinderalimentatie.

Wat is een echtscheidingsbeschikking?

Een echtscheidingsbeschikking is een schriftelijke uitspraak van de rechter waarin deze toestemming verleent om van elkaar te scheiden. Let op: met deze beschikking is de scheiding nog niet definitief. De beschikking moet binnen 6 maanden worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar je bent gehuwd. Gebeurt dat niet binnen 6 maanden, dan verloopt de beschikking en blijft het huwelijk in stand. Op het moment dat de beschikking is ingeschreven bij de gemeente is het huwelijk officieel ontbonden.

Wanneer is de gemeenschap van goederen ontbonden?

De datum dat de gemeenschap van goederen is ontbonden, is de datum van indiening van het echtscheidingsverzoekschrift. Deze datum is van cruciaal belang. Schulden en erfenissen hoeven namelijk vanaf deze datum niet meer te worden gedeeld, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Huis en hypotheek na de scheiding, wat nu?

Als je na de scheiding in de gezamenlijke woning wilt blijven wonen, moet je ex-partner in veel gevallen ontslagen worden uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypothecaire lening. Dat betekent dat er een nieuwe hypotheek afgesloten moet worden. Hiervoor kun je advies inwinnen bij de bank of bij een hypotheekadviseur. De geldverstrekker en/of de hypotheekadviseur kan onderzoeken of het voor jou financieel haalbaar is om een hypotheek af te sluiten. Er wordt dan gekeken naar je inkomen en de huidige waarde van de woning.

De bank wil in veel gevallen een recent taxatierapport van de woning hebben.  Is er sprake van een overwaarde, dan zal je je ex-partner moeten uitkopen. Dat betekent dat er naast het overnemen van de hypotheek ook een uitkoopsom moet worden betaald aan je ex-partner.

Mijn ex betaalt geen alimentatie, wat nu?

Helaas komt het wel eens voor dat je ex-partner de alimentatie niet of te laat betaalt. Heel vervelend. Je hebt namelijk geld nodig om in je eigen behoeften en die van de kinderen te kunnen voorzien. Je kunt hiervoor hulp inschakelen. Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsgelden (LBIO) kan ervoor zorgen dat achterstallige alimentatie alsnog aan jou wordt betaald. Dit bureau zal contact opnemen met je ex-partner om hem of haar te sommeren alsnog de alimentatie over te maken. Doet je ex dat niet, dan kunnen er via het LBIO verdere maatregelen worden getroffen.

Wat wordt er van de kinderalimentatie betaald?

Kinderalimentatie is ervoor bedoeld dat kinderen niet financieel de dupe worden van een scheiding. De kinderalimentatie zorgt ervoor dat de kinderen dezelfde levensstijl behouden als voor de scheiding. Van de kinderalimentatie worden alle kosten betaald die te maken hebben met het kind. Denk hierbij aan voeding en kleding, schoolreisjes, sport en muziekles. Voor degene die alimentatie betaalt zijn er geen bijkomende kosten meer.

Mijn partner wil niet scheiden, wat nu?

Jij wilt scheiden, maar je partner is daar nog niet aan toe en is niet bereid om hieraan mee te werken. In dat geval heb je de mogelijkheid om via een advocaat een eenzijdig verzoek tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank. In zo’n verzoekschrift leg je dan uit dat het huwelijk duurzaam ontwricht is en dat je wilt scheiden. Je partner ontvangt dan een brief van je advocaat waarin hij of zij in kennis wordt gesteld van het ingediende verzoekschrift. Hij of zij wordt dan een aantal weken in de gelegenheid gesteld om hier bezwaar tegen aan te tekenen. Is dat het geval, dan zal de zaak altijd in de rechtbank behandeld worden. Nadeel hiervan is dat gerechtelijke procedures in de meeste gevallen leiden tot een zogeheten ‘vechtscheiding’. Dit zijn langdurige en kostbare procedures,  waarbij de kinderen de dupe zullen worden van de scheiding. Advocaten en Advocaat-Mediators denken niet in oplossingen. Advocaten zijn namelijk opgeleid om te procederen.

Na de scheiding wil ik afstand doen van mijn aandeel in de woning, de hypotheek en de overwaarde aan mijn ex-partner. Mag dat?

Ja! Je kunt afstand doen van de hypotheek. Je toekomstige ex-partner moet hiervoor de hypotheek overnemen als hij/zij deze zelf kan financieren. Jij wordt dan ontslagen uit hoofdelijke aansprakelijkheid. De bank moet echter daarvoor toestemming geven. Wel heb jij het recht/de plicht op de helft van de overwaarde/onderwaarde. Voor de financiering van de woning kun je contact opnemen met één van onze hypotheekadviseurs. Je kunt afzien van het recht op de overwaarde, maar houdt er dan rekening mee dat je wordt benadeeld. Dit kan leiden tot fiscale consequenties.

Fiscale gevolgen

Als je afstand doet van de woning, de hypotheek en de overwaarde, dan kan er sprake zijn van een overbedeling van de huwelijkse boedel. Dit kan door de Belastingdienst gezien worden als schenking. (bij overwaarde). Deskundig Scheiden werkt nauw samen met fiscalisten en advocaten, zodat u van tevoren goed wordt geïnformeerd.

Wie is er verantwoordelijk voor de hypotheek bij scheiding?

Je gaat scheiden en je hebt samen met je partner een hypotheek. Wie is er verantwoordelijk voor de hypotheek?

Als je tijdens het huwelijk samen de verplichting had om de hypotheekrente en de aflossing te betalen, dan loopt dat na de scheiding gewoon door. Als één van beiden verzuimd te betalen, dan zal de hypotheekverstrekker de andere persoon aanspreken. In de meeste gevallen staat immers in de hypotheekakte dat je allebei hoofdelijk aansprakelijk bent. De bank kiest: je wordt allebei aangesproken, of één van de twee. Wordt er niet betaald, dan zal uiteindelijk de bank de woning te koop zetten. Uit de opbrengst wordt dan de hypotheek terugbetaald en worden achterstallige rente en verdere kosten verrekend.

Hij of zij betaalt niet meer mee, wat moet ik dan?

In een echtscheidingsconvenant zijn de onderlinge verplichtingen tussen jou en je ex-partner vastgelegd. Dat betreft afspraken over het gebruik van het huis en de doorlopende kosten van de woning, zoals de rente en aflossing. Als de ander op welke reden dan ook niet meebetaalt, dan is vaak de oplossing dat een en ander wordt verrekend bij de notaris als de woning wordt overgedragen.

Ex partner heeft nieuwe wasmachine gekocht, valt deze in de gezamenlijke boedel?

Wanneer de echtscheiding is aangevraagd maar nog niet volledig is afgehandeld en jouw ex-partner een nieuwe wasmachine heeft gekocht, dan valt deze in sommige gevallen nog in de gezamenlijke boedel.

Vanaf het moment dat het echtscheidingsverzoekschrift is ingediend bij de rechtbank, is de gemeenschap van goederen geëindigd. Als er daarna een nieuwe wasmachine wordt gekocht, dan is die niet meer gezamenlijk, maar van jezelf of van je ex-partner.

Is online scheiden geschikt voor jouw situatie?

Willen jullie snel scheiden? Dat kan! Al binnen 3 à 5 weken kan alles geregeld zijn.

Doe de gratis test Gratis gesprek
Meer weten over online scheiden? Gratis gesprek