Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden SnelSamenScheiden

(augustus 2023)

1. Definities

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden SnelSamenScheiden.nl;

Diensten”: de diensten op het gebied van het faciliteren en effectueren van beëindiging van een samenlevingscontract of huwelijkse verbintenis, onder de Overeenkomst te verlenen door of namens Opdrachtnemer aan Opdrachtgever;

Opdrachtgever”: de natuurlijke personen waarmee de Opdrachtnemer een Overeenkomst aangaat;

Opdrachtnemer”: Vice Versa, een eenmanszaak handelend onder de naam SnelSamenScheiden.nl, gevestigd aan De Kaamp 7b, 7963 HA Ruinen, met emailadres info@snelsamenscheiden.nl;

Overeenkomsten “Overeenkomsten”: de overeenkomst(en) van opdracht welke Partijen aangaan met betrekking tot het verlenen van de Diensten door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever;

Partij”: Opdrachtgever of Opdrachtnemer, naar gelang de context;

Partijen”: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk;

Website”: de website getoond op elk van toepassing zijnde moment op het webadres: https://snelsamenscheiden.nl.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer uitgebrachte aanbiedingen en prijsopgaven, uit te voeren en uitgevoerde opdrachten en werkzaamheden, geleverde en te leveren Diensten, Overeenkomsten en rechtshandelingen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever of derden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op de Diensten geleverd door of namens Opdrachtnemer door bij Opdrachtnemer werkzame werknemers en ingeschakelde derden die, op welke wijze dan ook, voor Opdrachtnemer werkzaam zijn of zijn geweest. De Opdrachtgever kan in geen enkel geval iemand anders dan Opdrachtnemer tot nakoming van de Overeenkomst aanspreken.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op beide natuurlijke personen die gezamenlijk als “Opdrachtgever” de Overeenkomst met Opdrachtnemer aangaan. De rechten en plichten van Opdrachtgever onder deze Overeenkomst zijn ondeelbaar en dus van toepassing op beide natuurlijke personen.

2.4 Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing en zal of zullen de betreffende bepaling(en) geacht vervangen te zijn door (een) bepaling(en) die, zonder nietig of vernietigbaar te zijn, zo goed mogelijk recht doet aan de intentie van de betreffende bepaling(en).

2.5 Opdrachtnemer is bevoegd om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe Overeenkomsten, alsmede op nog lopende Overeenkomsten. Wanneer van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt, zal Opdrachtgever daarvan terstond op de hoogte worden gebracht met toezending van de gewijzigde Algemene Voorwaarden, waarna deze onmiddellijk van toepassing zijn. Indien Opdrachtgever de toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden binnen 14 dagen na verzending door Opdrachtnemer niet wenst te aanvaarden, is hij, met inachtneming van het in artikel 6 en 3.7 bepaalde, gerechtigd de Overeenkomst met een opzegtermijn van 14 dagen te beëindigen.

3. Totstandkoming en einde van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de link in de bevestigingsmail (de “Betalingslink”) heeft aangeklikt en vervolgens hetzij via iDeal hetzij via Credit Click de betaling van het van toepassing zijnde tarief heeft voldaan of heeft laten voldoen.

3.2 Opdrachtnemer en Opdrachtgever komen expliciet overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van handtekeningen doet niet af aan de verbindende kracht van de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

3.3 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 1, zijn beide Partijen bevoegd om binnen 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst (de “Bedenktermijn”), de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

3.4 Gedurende de Bedenktermijn zal Opdrachtnemer nog geen aanvang nemen met de opdracht en werkzaamheden, tenzij Opdrachtgever, refererend aan dit artikel 4, Opdrachtnemer hiertoe uitdrukkelijk verzoekt. In dat geval zal de Bedenktermijn eindigen op het moment waarop Opdrachtnemer een aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden behorende bij de Overeenkomst of 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst, indien dat later is.

3.5 In toevoeging op het hiervoor bepaalde geldt dat beide Partijen bevoegd zijn de Overeenkomst na de Bedenktermijn te beëindigen indien de Partij die de Overeenkomst beëindigt hiertoe een zwaarwegend belang heeft. Niettegenstaande het voorgaande heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te beëindigen indien Opdrachtgever benodigde informatie niet verstrekt, of indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie onjuist, onvolledig of ontijdig is.

3.6 Het bericht van ontbinding of beëindiging door Opdrachtgever dient plaats te vinden middels het sturen van een duidelijke email naar het emailadres vermeld in de definitiesectie van deze Algemene Voorwaarden bij de term “Opdrachtnemer”. Het bericht van ontbinding of beëindiging door Opdrachtnemer vindt plaats middels het sturen van een email naar het emailadres dat Opdrachtgever tijdens het aangaan van de Overeenkomst op de Website heeft aangegeven. Indien Opdrachtgever in plaats van gebruik maken van een email, voorkeur heeft voor het ontvangen van een van toepassing zijnde formulier van Opdrachtnemer en het versturen van dat ingevulde formulier naar Opdrachtnemer, dan dient Opdrachtgever dat middels een bericht per email aan Opdrachtnemer aan te geven.

3.7 In het geval van beëindiging van de Overeenkomst door een Partij zoals bepaald in artikel 5, is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer de reeds door Opdrachtnemer aan de uitvoering van de Overeenkomst bestede tijd en gemaakte kosten te vergoeden, tegen een uurtarief welke, zolang dit niet op andere rechtmatige wijze van toepassing is verklaard op de Overeenkomst, 175 euro (excl. BTW) per uur bedraagt. Opdrachtnemer zal het door of namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer betaalde bedrag binnen 30 dagen na beëindiging restitueren onder aftrek van de bestede tijd en kosten zoals in de vorige zin beschreven.

3.8 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk, dan wel mondeling of telefonisch gedaan of gemaakt.

3.9 Indien niet eerder ontbonden of beëindigd zoals in dit artikel 3 beschreven, eindigt de Overeenkomst op het moment van inschrijving van de echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap in de registers van de burgerlijke stand, tenzij Partijen een latere datum overeenkomen. Niettegenstaande het voorgaande blijft een eventuele betalingsverplichting van Opdrachtgever bestaan zo lang Opdrachtgever nog niet voldaan heeft aan zijn verplichting daaronder.

4. Tarieven

4.1 De tarieven voor de Diensten door Opdrachtnemer te verlenen in verband met de op de Website getoonde pakketten, worden vermeld bij de op de Website vermelde pakketten. De genoemde tarieven zijn inclusief BTW, kantoorkosten, advocaatkosten en onbelaste verschotten (griffierecht), echter exclusief kosten voor het opvragen van aktes en uittreksels en exclusief het verzenden van documenten per post, tenzij anders aangegeven.

4.2 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de tarieven te wijzigen. Niettegenstaande het voorgaande zal het tarief voor Opdrachtgever niet wijzigen vanaf het moment dat de Overeenkomst tussen Partijen tot stand komt.

5. Betaling

5.1 Belangrijk: lees de informatie met betrekking tot CreditClick op de Website en op de pagina waarnaar de Betalingslink verwijst! Geld lenen kost geld!

5.2 Betaling van het tarief voor het gekozen pakket kan bij aanvang van de Overeenkomst ineens geschieden of indien gewenst in termijnen.

5.3 Indien gekozen wordt voor de optie betaling in termijnen, gaat Opdrachtnemer voor wat betreft de financiering van het bedrag van de betalingsverplichting een overeenkomst van lening (de “Leenovereenkomst”) aan met Tinka Krediet (de “Kredietverstrekker”). Opdrachtgever heeft dan een aflossings- en rentebetalingsverplichting jegens de Kredietverstrekker zolang de hoofdsom, verschuldigde rente en eventuele kosten nog niet volledig aan de Kredietverstrekker betaald is.

5.4 De Kredietverstrekker draagt namens Opdrachtgever zorg voor de voldoening van betaling van het verschuldigde bedrag aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever blijft echter te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de betaling onder de Overeenkomst van het volledige tarief aan Opdrachtnemer indien de Kredietverstrekker niet tijdig het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd tarief heeft voldaan.

5.5 Indien binnen de van toepassing zijnde termijn geen betaling aan Opdrachtnemer heeft plaatsgevonden (door Opdrachtnemer dan wel door de Kredietverstrekker), is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente voor zakelijke transacties (zoals bepaald in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek) over het toepasselijke tarief verschuldigd, te rekenen vanaf de datum waarop de Overeenkomst aanving. Opdrachtgever is voorts verschuldigd alle redelijke kosten die de Opdrachtnemer maakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, daaronder begrepen de kosten van een incassobureau, advocaat en/of deurwaarder. Opdrachtnemer is gerechtigd bij verzuim tenminste 15% van het factuurbedrag als buitengerechtelijke maatregelen in rekening te mogen brengen met een minimum van 200 euro, tenzij wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. In geval de werkelijke kosten van de buitengerechtelijke maatregelen hoger zijn, is Opdrachtnemer gerechtigd dit hogere bedrag aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Uitvoering van de Overeenkomst

6.1 De Overeenkomst tussen Partijen zal te allen tijde bedoeld een overeenkomst van opdracht te zijn (zoals bedoeld in artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek), tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

6.2 De onder de Overeenkomst te verlenen Diensten bestaan uit het online begeleiden van de Opdrachtgever gedurende het gehele scheidingsproces door de Opdrachtnemer, zoals door de Opdrachtnemer aangeboden.

6.3 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste kunnen (laten) verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die kan worden verwacht. De verplichtingen van Opdrachtnemer onder de Overeenkomst betreft uitsluitend een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting.

6.4 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Het is Opdrachtnemer toegestaan om bij de uitvoering van de Overeenkomst indien nodig gebruik te maken van derden. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.5 De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte dienstverlenende werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake.

6.6 Omdat de duur van de uitvoering van de Overeenkomst kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit en tijdigheid van de informatie die Opdrachtgever verstrekt, de medewerking die door Opdrachtgever wordt verleend en de snelheid waarmee de rechtbank en ingeschakelde advocaten de casus behandelen, zijn de termijnen waarbinnen Opdrachtnemer de dienstverlenende werkzaamheden voortvloeiende uit de Overeenkomst zal dienen uit te voeren en af te ronden, slechts als fatale termijn te beschouwen indien en voor zover dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen, dan wel indien dit uit de aard van de Overeenkomst voortvloeit.

6.7 Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet dan wel niet tijdig kan nakomen ten gevolge van een niet-toerekenbare oorzaak, worden deze verplichtingen opgeschort tot het moment waarop Opdrachtnemer alsnog redelijkerwijze in staat is deze na te komen.

7. Medewerking door de Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Opdrachtnemer die Opdrachtgever nodig heeft voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst.

7.2 Om te zorgen dat Opdrachtnemer de identiteit van Opdrachtgever kan vaststellen, zal Opdrachtgever aan vragen en verzoeken van Opdrachtnemer hieromtrent volledig meewerken.

7.3 Opdrachtgever staat uitdrukkelijk in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

7.4 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd, of dient hij voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat aan deze verplichtingen is voldaan en is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

7.5 Indien in de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten (waaronder begrepen vergoeding voor verrichte werkzaamheden) ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, dan komen deze geheel voor rekening van Opdrachtgever.

8. Reclames

8.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden, door Opdrachtnemer verstrekte documenten of anderszins, dienen binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, tenzij Opdrachtgever redelijkerwijs het gebrek eerder had kunnen ontdekken, in welk geval het gebrek binnen 30 dagen na bedoelde eerdere datum aan Opdrachtnemer kenbaar dient te worden gemaakt. Het kenbaar maken geschiedt middels het versturen van een email aan het in de definitiesectie van deze Algemene Voorwaarden vermelde emailadres van Opdrachtnemer.

8.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten een eventuele betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde Overeenkomst, betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft.

8.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame maakt Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium/bedrag, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

9. Geheimhouding

9.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, zijn Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer ingezette personen verplicht tot geheimhouding over hetgeen Opdrachtnemer en deze personen uit hoofde van de Overeenkomst van Opdrachtgever hebben vernomen.

10. Persoonsgegevens

10.1 In het kader van de Overeenkomst door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens zullen door Opdrachtnemer met de grootst mogelijke zorg en conform toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) worden behandeld.

10.2 De persoonsgegevens van Opdrachtgever die Opdrachtnemer verwerkt, zijn de persoonsgegevens die Opdrachtgever, al dan niet als response op op de Website gevraagde informatie, zelf verstrekt aan Opdrachtnemer. Dit betreft in sommige gevallen bijzondere persoonsgegevens en persoonsgegevens betreffende kinderen jonger dan 16 jaar. Opdrachtgever staat er uitdrukkelijk voor in dat bedoelde persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer verwerkt mogen worden.

10.3 Het doel van de verwerking door Opdrachtnemer van alle persoonsgegevens van Opdrachtgever is het kunnen uitvoeren van de Overeenkomst en het kunnen verlenen van de Diensten (het “Doel”).

10.4 Opdrachtgever zal zich onthouden van het verstrekken van persoonsgegevens aan Opdrachtnemer welke niet van belang zijn voor het Doel.

10.5 De verwerking van persoonsgegevens van Opdrachtgever vindt plaats op grond van artikel 6.1.b (“verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst”) van de AVG.

10.6 Hoewel een gedeelte van de verwerking van de persoonsgegevens geautomatiseerd plaatsvindt, neemt Opdrachtnemer geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

10. 7 Opdrachtnemer deelt een gedeelte van de van Opdrachtgever ontvangen persoonsgegevens met derden, waaronder maar niet beperkt tot personen werkzaam bij een advocatenkantoor, met als uitsluitende doel het verlenen van de Diensten en het opleveren van de bij de Diensten behorende documenten. Persoonsgegevens van Opdrachtgever worden verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte.

10.8 Opdrachtgever heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of onder bepaalde voorwaarden, te laten verwijderen. Daarnaast heeft Opdrachtgever het recht om zijn eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft verder het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat Opdrachtgever bij Opdrachtnemer een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover Opdrachtnemer van Opdrachtgever beschikt, in een computerbestand naar Opdrachtgever of een andere door Opdrachtgever aan te geven persoon of instantie, te sturen. Tot slot heeft Opdrachtgever het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of Opdrachtnemer te verzoeken door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden indien Opdrachtgever meent dat Opdrachtnemer de verwerking van de persoonsgegevens van Opdrachtgever niet in overeenstemming doet met de geldende en toepasselijke wetgeving op het gebied van verwerking van persoonsgegevens.

10.9 Communicatie met betrekking tot het in artikel 8 bepaalde geschiedt middels het door of namens Opdrachtgever versturen van een email aan het in de definitiesectie van deze Algemene Voorwaarden vermelde emailadres van Opdrachtnemer.

11. Intellectuele Eigendomsrechten

11.1 Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten van intellectueel eigendom voor met betrekking tot de handelsnaam, merknaam, beeldmerken, computerprogramma’s, werkwijzen, (model)contracten, de Website, de Diensten, de werken gebaseerd op de Diensten en de middelen waarmee de Diensten en Website worden gerealiseerd (allen: “Intellectuele Eigendommen”).

11.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de Intellectuele Eigendommen al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer toegestaan. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

12. Aansprakelijkheid

12. 1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, alsmede haar werknemers en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, voor schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

12.2 In het geval de in artikel 1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, alsmede van haar werknemers en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde personen, beperkt tot het bedrag dat door Opdrachtgever is betaald voor uitvoering van de Overeenkomst in verband waarmee de schade is ontstaan, tenzij de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van Opdrachtnemer.

12.3 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is uitgesloten voor schade welke ontstaat door het handelen of nalaten door Opdrachtnemer op basis van door Opdrachtgever verstrekte informatie welke onjuist, onvolledig of ontijdig is.

12.4 Alle aanspraken vervallen uiterlijk één jaar nadat een gebeurtenis, die tot de aansprakelijkheid kan leiden, heeft plaatsgevonden, althans ter kennis is gekomen of had moeten komen van de Opdrachtgever.

12.5 De aansprakelijkheid van Opdrachtgever is hoofdelijk wat betreft beide natuurlijke personen die gezamenlijk als Opdrachtgever de Overeenkomst met Opdrachtnemer aangaan.

13. Archivering

13.1 Het bij de uitvoering van de Overeenkomst gevormde dossier zal door Opdrachtnemer gedurende vijf jaren worden bewaard. Na afloop van de bewaartermijn wordt het dossier vernietigd.

13.2 In afwijking van artikel 7:412 van het Burgerlijk Wetboek verjaart een rechtsvordering tegen Opdrachtnemer tot afgifte van stukken die zij ter zake van de Overeenkomst onder zich heeft gekregen, door verloop van een jaar na aanvang van de dag, volgend op die waarop haar bemoeiingen zijn geëindigd.

14. Geschillen en forumkeuze

14.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank van het arrondissement Noord-Nederland is bevoegd om kennis te nemen van en uitspraak te doen in een geschil tussen Partijen.

Is online scheiden geschikt voor jouw situatie?

Willen jullie snel scheiden? Dat kan! Al binnen 3 à 5 weken kan alles geregeld zijn.

Doe de gratis test Gratis gesprek
Meer weten over online scheiden? Gratis gesprek