Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden SnelSamenScheiden

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdracht c.q. overeenkomst(en)

De (mondelinge) overeenkomst van opdracht, waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt dienstverlenende werkzaamheden te verrichten.

Opdrachtgever

De partij waarmee de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat.

Opdrachtnemer

Deskundig Scheiden, handelend onder de naam SnelSamenScheiden.nl, gevestigd aan de Krammerstraat 27-HS (1078 KG) te Amsterdam.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De overeenkomst van opdracht bestaat uit het begeleiden van de opdrachtgever gedurende het gehele scheidingsproces door de opdrachtnemer, zoals door de opdrachtnemer aangeboden.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de opdrachtnemer gedane aanbiedingen, prijsopgaven, voorstellen en aanvaardingen daarvan en/of door opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten waarbij opdrachtnemer zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de bij opdrachtnemer werkzame werknemers en ingeschakelde derden die, op welke wijze dan ook, voor opdrachtnemer werkzaam zijn of zijn geweest. De opdrachtgever kan in geen enkel geval een andere dan opdrachtnemer tot nakoming van de overeenkomst aanspreken.

2.4 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.5 Opdrachtnemer is bevoegd om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten, alsmede op nog lopende overeenkomsten. Wanneer van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt, zal opdrachtgever daarvan terstond op de hoogte worden gebracht met toezending van de gewijzigde algemene voorwaarden, waarna deze van toepassing zijn.

Artikel 3. Totstandkoming en einde van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door opdrachtnemer een bevestiging aan opdrachtgever is verzonden naar het door opdrachtgever opgegeven (e-mail)adres dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, op elektronische wijze is betaald.

3.2 Opdrachtnemer en opdrachtgever komen expliciet overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van handtekeningen doet niet af aan de verbindende kracht van de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

3.3 Opdrachtnemer is bevoegd om de aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een geaccepteerde opdracht te annuleren indien er na het accorderen van de aanvraag omstandigheden optreden die annulering van de opdracht noodzakelijk maken. In een dergelijk geval ontvangt opdrachtgever zo spoedig mogelijk bericht en zal hem waar mogelijk een alternatief worden aangereikt.

3.4 Indien de opdracht mondeling is verstrekt wordt de overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat opdrachtnemer met de uitvoering van de opdracht is gestart.

3.5 De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk, dan wel mondeling gedaan.

3.6 De overeenkomst komt ten einde bij inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand, tenzij opdrachtnemer en opdrachtgever een latere datum zijn overeengekomen.

Artikel 4. Honorarium

4.1 Tenzij uit de opdrachtbevestiging expliciet blijkt dat de opdracht voor een vast bedrag is aangenomen, heeft opdrachtnemer het recht om de (uur)tarieven aan te passen.

Artikel 5. Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden bij het verstrekken van de opdracht door middel van de door de opdrachtnemer aan opdrachtgever verstuurde factuur. Deze factuur geeft de betaalmogelijkheden aan en zal per e-mail worden verzonden aan opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht. Bezwaren tegen de hoogte van de verstrekte facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Door opdrachtnemer te verzenden facturen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening in euro te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Aan de opdrachtnemer verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van opdrachtnemer, niet tot resultaatsverplichtingen.

6.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd. Het is opdrachtnemer toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.3 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte dienstverlenende werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake.

6.4 Omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die opdrachtgever verstrekt en de medewerking die door opdrachtgever wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de opdrachtnemer de dienstverlenende werkzaamheden voortvloeiende uit de opdracht zal dienen uit te voeren en af te ronden, slechts als fatale termijn te beschouwen indien en voor zover dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen, dan wel indien dit uit de aard van de opdracht voortvloeit.

6.5 Indien opdrachtnemer haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet dan wel niet tijdig kan nakomen ten gevolge van een niet-toerekenbare oorzaak, worden deze verplichtingen opgeschort tot het moment waarop opdrachtnemer alsnog redelijkerwijze in staat is deze na te komen.

Artikel 7. Medewerking door de opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan opdrachtnemer die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht c.q. voor de uitvoering van de overeenkomst.

7.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

7.3 Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd, of dient hij voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat aan deze verplichtingen is voldaan en is opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van het overeengekomen.

7.4 Indien in de uitvoering van de overeenkomst extra kosten (waaronder begrepen vergoeding voor verrichte werkzaamheden) ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, dan komen deze geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8. Reclames

8.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

8.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde opdracht, betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft.

8.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium/bedrag, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Artikel 9. Geheimhouding

9.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, zijn opdrachtnemer en de door opdrachtnemer ingezette personen verplicht tot geheimhouding over hetgeen opdrachtnemer en deze personen uit hoofde van de opdracht hebben vernomen.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1 In het kader van de opdracht door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens zullen door opdrachtnemer met de grootst mogelijke zorg en conform toepasselijke wet- en regelgeving worden behandeld. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het beleid van opdrachtnemer aangaande persoonsgegevens wordt nader omschreven in de privacyverklaring op de website van opdrachtnemer (https://www.snelsamenscheiden.nl/privacy).

Artikel 11. IE-Rechten

11.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor met betrekking tot producten welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

11.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer toegestaan. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste kunnen (laten) verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste, onvolledige of ontijdige informatie heeft verstrekt, is deze fout niet aan de opdrachtnemer en de door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden toe te rekenen.

12.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, alsmede haar werknemers en de door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden voor schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van de opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

12.3 In het geval de in artikel 12.2 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer, alsmede van haar werknemers en de door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot het bedrag dat door de opdrachtgever is betaald voor de opdracht in verband waarmee de schade is ontstaan, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

12.4 De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor opdrachtgever geen rechten ontlenen.

12.5 Alle aanspraken vervallen uiterlijk één jaar nadat een gebeurtenis, die tot de aansprakelijkheid kan leiden, heeft plaatsgevonden, althans ter kennis is gekomen of had moeten komen van de opdrachtgever.

12.6 In afwijking van artikel 7:412 van het Burgerlijk Wetboek verjaart een rechtsvordering tegen opdrachtnemer tot afgifte van stukken die zij ter zake van de opdracht onder zich heeft gekregen, door verloop van een jaar na aanvang van de dag, volgend op die waarop haar bemoeiingen zijn geëindigd.

12.7 Opdrachtnemer staat niet in voor een tijdige en correcte ontvangst van de door haar verzonden berichten, ongeacht de wijze van verzending. Bij communicatie met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade als gevolg van virussen en/of andere onregelmatigheden in de communicatie.

12.8 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door opdrachtnemer gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door opdrachtnemer kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

12.9 Als (een deel van) de opdracht door een derde of door derden wordt uitgevoerd, wordt iedere aansprakelijkheid voor het werk van die derde of derden uitgesloten.

13.  Einde van de overeenkomst

13.1 Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opzegging door één der partijen dient schriftelijk aan de andere partij te geschieden.

13.2 Ingeval van opzegging blijft opdrachtnemer gehouden de vergoeding te voldoen voor de afgenomen werkzaamheden. Er vindt derhalve geen restitutie plaats.

14. Archivering

14.1 Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal door opdrachtnemer gedurende vijf jaren worden bewaard. Na afloop van de bewaartermijn wordt het dossier vernietigd.

15. Geschillen en forumkeuze

15.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter van het arrondissement Overijssel, dan wel de woonplaats van opdrachtgever is bevoegd om kennis te nemen van een geschil.

Is online scheiden geschikt voor jouw situatie?

Willen jullie snel scheiden? Dat kan! Al binnen 3 à 5 weken kan alles geregeld zijn.

Doe de gratis test Gratis gesprek
Meer weten over online scheiden? Gratis gesprek